Rakentamisen ja betonirakenteiden kosteudenhallinta

Rakennushankkeen kosteudenhallintaprosessi on monisyinen ja edellyttää yleensä toimenpiteitä suunnittelun, rakentamisen ja käytön aikana kaikilta hankkeen osapuolilta.

Tarjoamme kosteudenhallintapalveluita rakentamishankkeen kaikkiin vaiheisiin. Monipuolisilla kosteudenhallintapalveluillamme asiakkaamme voi varmistaa lopputuotteensa terveellisyyden ja turvallisuuden.

Toimimme esimerkiksi rakennushankkeeseen ryhtyvien ulkopuolisena asiantuntijana kosteudenhallintaan liittyvissä selvityksissä. Suunnitteluvaiheen palveluihimme kuuluu Sweco Asiantuntijapalvelut Oy:n kautta kolmannen osapuolen suorittama suunnitelmien rakennusfysikaalinen tai kosteustekninen tarkastus. Suunnitteluvaiheessa tehty kosteusriskien kartoitus varmistaa riskialttiiden rakennusosien huomioimisen rakentamisen aikana ja näin varmistetaan rakenteiden rakentamis- ja käytönaikainen toimivuus.

Rakentamisvaiheen kosteudenhallintapalveluita ovat mm.:

  • työmaan tarvitsemien kosteudenhallintasuunnitelmien tarkastus ja laatiminen
  • betonirakenteiden kuivumisaika-arviot
  • työmaan aikataulutarkastukset
  • kosteusmittaussuunnitelmien laatimiset

Jotta betonirakenteiden - yleensä lattioiden - riittävä kuivuminen voidaan luotettavasti todeta ja kohteeseen valittujen päällyste- ja pinnoitemateriaalien asennus tapahtuu turvallisesti, palvelemme asiakkaitamme:

  • kosteudenhallintavalvonnassa
  • kuivumisolosuhdeseurannassa
  • rakennekosteusmittauksissa

Mahdollisen työnaikaisen vesivahingon tapahduttua voimme viranomaisten edellyttämissä ns. kastumishaittaselvityksissä toimia ulkopuolisena asiantuntijana haittojen laajuuden ja laadun selvityksissä. Esitämme toimenpiteitä, joilla varmistetaan, etteivät syntyneistä kosteusvaurioista johtuen rakennuksen tekniset ominaisuudet heikkene eikä vahingoista aiheudu rakennuksen käyttäjille terveydellistä haittaa.

Kosteudenhallintatoimenpiteet räätälöimme aina asiakkaan tarpeisiin sopiviksi.